Verslagen en adviezen

Verslagen van Wmo Adviesraad vergaderingen.

 

De Wmo Adviesraad Vlaardingen komt om de twee maanden bijeen.

Van de vergadering wordt een verslag gemaakt.

 

De WAR biedt burgers een kans om mee te praten, mee te denken en invloed uit te oefenen op de beleids keuzes die het gemeentebestuur maakt rond de Wmo.

De door de WAR uitgebrachte adviezen zijn van invloed op het gemeentelijk Wmo beleid.

 

De vergaderingen van de Wmo Adviesraad zijn openbaar.

 

De vaste onderdelen van de agenda:

Opening en vaststelling agenda.

Mededelingen.

Ingekomen en verzonden stukken.

Besprekeing en vaststelling van het verslag van de vorige vergadering.

Doornemen actiepunten.

Rondvraag en sluiting.

 

Naast de vaste onderdelen van de vergadering:

Doen leden verslag van vergaderingen en bijeenkomsten die zijn bijgewoond.

Worden stukken die zijn binnen gekomen besproken.

Geven maatschappelijk actieve instanties uitleg van hun activiteiten.

Geeft een wethouder of ambtenaar uitleg.

 

De inbreng van toehoorders tijdens de vergadering wordt op prijs gesteld.


Jaarverslagen:

Het jaarverslag wordt geopend in een nieuw tabblad.Adviezen 2015

 

In 2015 heeft de Wmo Adviesraad onderstaande reacties en adviezen uitgebracht aan het College van Burgemeester en Wethouders (B & W).

 

Advies betreffende nota toezicht: “Naar een structureel kader voor toezicht en handhaving” d.d. 22 mei 2015.

 

Op 20 april 2015 is namens de Wethouders MVS een adviesaanvraag voorgelegd aan de WMO Adviesraad betreffende de concept nota “Naar een structureel kader voor Toezicht en Handhaving”.

 

Wat ging hieraan vooraf:

Op 8 mei 2014 hebben wij aan het College van Burgemeester en Wethouders ons advies gestuurd op de discussienotities “Sturing en inkoop AWBZ/WMO” en “Beleid en verordening WMO 2015”.

Vervolgens hebben wij op 13 augustus 2014 aan het College ons advies gestuurd betreffende het concept “Volle kracht vooruit” het integraal beleidsplan Sociaal Domein Vlaardingen 2015-2016.

In beide adviezen hebben wij punten aangegeven voor de monitoring en bewaking van kwaliteit, doelstellingen en uitvoering.

De in de eerdere adviezen al genoemde zaken vinden wij onvoldoende terug in deze conceptnota

 

Na een algemene kennisname door de WMO Adviesraad van de conceptnota “Naar een structureel kader voor Toezicht en Handhaving” zijn de reacties van de leden gebundeld in een conceptadvies.

Het conceptadvies is daarna in de vergadering van dinsdag 19 mei 2015 besproken en vastgesteld.

 

Advies betreffende “Veilig Thuis Regiovisie en aanpak” d.d. 6 juli 2015.

 

Op verzoek van het College van B&W hebben wij de adviesraden van Schiedam en Maassluis mede om inbreng voor het advies gevraagd.

De adviesraad samenlevingszaken van Maassluis heeft een eigen advies opgesteld en via haar beleidsadviseurscontact aan het College van B&W toegezonden.

De WMO Adviesraad van Schiedam heeft ons haar reactie gestuurd.

Wij hebben deze reactie opgenomen in het advies. Ons advies bestaat uit vragen en aanbevelingen per hoofdstuk.

 

In ons advies hebben wij naast een aantal aanbevelingen ook een aantal vragen gesteld.

Wij stellen het op prijs wanneer deze vragen, in een mondelinge toelichting in dialoog kunnen worden besproken.

Van de aanbevelingen hopen wij dat deze aanleiding zijn voor het, op onderdelen, aanvullen van de notitie.

 

Deelname onderzoek “Wonen en zorg” d.d.8 september 2015.

 

Leden van de WMO Adviesraad hebben deelgenomen aan de klankbordgroep bewoners.

In twee klankbordgroepen is samengewerkt aan een antwoord op de ontwikkelingen op het terrein van wonen en zorg als gevolg van nieuw Rijksbeleid voor mensen en instellingen.

In de samenwerking tussen de betrokken partijen zijn de praktische opgaven benoemd en aangepakt, waarbij de gemeente de regierol vervult.

 

In het jaarverslag worden de activiteiten van de adviesraad beschreven.

Door op deze link te klikken wordt het Jaarverslag 2015 geopend.

 


Adviezen 2014

 

In 2014 heeft de Wmo Adviesraad onderstaande reacties en adviezen uitgebracht aan het College van Burgemeester en Wethouders (B & W).

 

Gezamenlijke reactie d.d. 8 mei 2014 van de 3 WMO-adviesraden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) op

- Discussienotitie “Sturing en inkoop AWBZ/WMO”;

- Discussienotitie “Beleid en verordening WMO 2015”;

- Eindrapportage taakverbreding/positionering ROGplus

 

 

Het Kernteam Decentralisatie AWBZ heeft de WMO-Adviesraden (hierna “WMO-raden”) van Maassluis en Schiedam gevraagd om met de drie WMO-raden van zowel Maassluis, Schiedam als Vlaardingen van gedachten te wisselen over de discussiepunten

met als doel de reacties mee te nemen in de ambtelijke voorbereiding van de uitwerking van de inkoopdocumenten, de verordening, het besluit en de beleidsregels voor de uitvoering van de WMO 2015.

 

 

Advies inzake Verordening Jeugdhulp Vlaardingen 2015  d.d. 13 augustus  2014

Op 8 juli 2014 is namens het College van Burgemeester en Wethouders een adviesaanvraag voorgelegd aan de WMO Adviesraad inzake de concept verordening Jeugdhulp Vlaardingen 2015 voortvloeiende uit de nieuwe Jeugdwet en de beleidsnota “Volle kracht vooruit” het integraal beleidsplan Sociaal Domein Vlaardingen 2015-2016.

 

Advies betreffende “Volle kracht vooruit”  d.d. 13 augustus 2014

Op 8 juli 2014 is namens het College van Burgemeester en Wethouders een adviesaanvraag voorgelegd aan de WMO Adviesraad betreffende het concept “Volle kracht vooruit” het integraal beleidsplan Sociaal Domein Vlaardingen 2015-2016.

 

Advies betreffende Verordening Maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 d.d. 13 augustus 2014

Op 8 juli 2014 is namens het College van Burgemeester en Wethouders een adviesaanvraag voorgelegd aan de WMO Adviesraad betreffende de concept verordening Maatschappelijke Ondersteuning MVS 2015 voortvloeiende uit de beleidsnota “Volle kracht vooruit” het integraal beleidsplan Sociaal Domein Vlaardingen 2015-2016.

 

Advies betreffende de sociale wijkteams  d.d. 14-11-2014

Op 13 augustus 2014 hebben wij u ons advies gestuurd betreffende het concept “Volle kracht vooruit” het integraal beleidsplan Sociaal Domein Vlaardingen 2015-2016. In het integraal beleidsplan wordt in paragraaf 1.2 “Wijkgericht werken en toegang” de beleidsuitgangpunten voor het wijkgericht werken genoemd.

Inmiddels is er een plan van aanpak “Sociale wijkteams Vlaardingen” van 11 september 2014 en een overzicht op hoofdlijnen van het plan van aanpak.

Op de vergadering van de WMO Adviesraad op 4 november hebben wij over de wijkteams van gedachten gewisseld met beleidsmedewerker en management van de Gemeente en MDNW.

Tijdens dit overleg is onder andere een aantal zaken besproken, die wij u hierbij in een ongevraagd advies voorleggen.

 

Advies betreffende verkeersbesluit aanpassen venstertijden algemene gehandicaptenparkeerplaatsen d.d. 19-11-2014.

Op 9 september heeft B&W het verkeersbesluit ‘Aanpassen venstertijd algemene gehandicaptenparkeerplaatsen’ aangehouden.

Het verkeersbesluit dient besproken te worden met de Wmo-adviesraad en belangenverenigingen van gehandicapten.

 


Adviezen 2013

 

In 2013 heeft de Wmo Adviesraad de volgende adviezen uitgebracht aan het College van Burgemeester en Wethouders (B & W):

 

Advies inzake de benchmark Wmo 2012 individuele voorzieningen.

Na een concept-advies in december 2012 is hierover op 8-2-2013 definitief advies uitgebracht.

Hierin zijn tevens enkele vragen meegenomen.

De benchmark is samengesteld uit het gemiddelde van 66 andere gemeenten en het Rogplus (als samenwerkingsverband voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam).

Hiermede zijn de gegevens van Rogplus vergeleken.

Er is daarbij geen onderscheid gemaakt naar gemeenteklasse.

Het deelnemen aan deze benchmark is vrijwillig, er is dus geen sprake van een aselecte steekproef.

Ook de samenstelling van de deelnemers wisselt jaarlijks.

 

Wij stellen daardoor een vraagteken bij de stelling, dat het goede referentiegegevens zijn om de eigen cijfers beter te kunnen interpreteren. Het belangrijkste wordt nu het monitoren van de ontwikkeling over de jaren van de eigen gegevens.

De gemiddelden zijn slechts een indicatie als referentie.

Dit wordt mede ingegeven omdat de andere deelnemers praktisch allen gemeenten zijn en Rogplus een samenwerkingsverband van drie gemeenten met een afgebakende taak.

 

Advies inzake de concept visienotitie “van Zorgen voor” naar “Zorgen dat”, naar transformatieondersteuning binnen het sociaal domein in Vlaardingen (versie april 2013) n.a.v. het verzoek van het college van B. & W. d.d. 30-5-2013.

Hierover is op 29-7-2013 advies uitgebracht:

De Wmo adviesraad onderschrijft de visie van de Gemeente Vlaardingen dat er sprake is van een transitie die een transformatie van het denken en handelen op het gebied van het sociaal domein nodig maakt.

Er is sprake van een hoog ambitieniveau, wat ook niet anders kan.

Het gaat hier om een geheel nieuwe cultuur binnen het sociaal domein.

Dat vraagt van alle actoren een geheel nieuwe opvatting over taken en verantwoordelijkheden.

Geadviseerd is om te bezien of het opzetten van een cultuurveranderingstrategie vooraf moet gaan aan het opstellen en implementeren van een communicatiestrategie.

 

Gevraagd wordt na te denken hoe het sociaal domein zich verhoudt tot andere domeinen en welke andere stimuleringen zijn te verwachten.

De adviesraad vraagt zich af of de gemeente op dit punt niet de ambitie moet hebben om de thematiek die ten grondslag ligt aan deze visienotitie, namelijk burgerkracht (eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid maar ook bijdragen en er zijn voor anderen) uit te breiden naar de andere domeinen.

Het beroepen op Civil Society kan alleen dan succesvol zijn als de burger dat beroep ervaart binnen de totale context van Vlaardingen en niet uitsluitend binnen het sociaal domein.

 

Wij zijn van mening dat binnen Vlaardingen een continue dialoog over Civil Society nodig zal zijn om draagvlak te krijgen en te behouden voor de voorziene transformatie.

Wij wijzen erop dat juist ook het organiseren van collectieve, algemene voorzieningen voor brede doelgroepen, een bijdrage kan leveren aan de gewenste transformatie.


Adviezen 2012

 

Notitie ‘kaders voor een kansrijk jeugdbeleid’

Hierover is op 21 mei een gevraagd advies uitgebracht.

De WMO-Adviesraad verwacht hiermee een bijdrage te hebben geleverd aan de versteviging van de Kadernotitie en daarmee

aan een goed jeugdbeleid.

 

Tussenbalans 2013-2016

Op 7 november is een ongevraagd advies inzake Tussenbalans 2013-2016 uitgebracht.

De Wmo-adviesraad steunt het voornemen het jaarlijkse wmo-overschot in te boeken, mits er voor de langere termijn wel de onvoorwaardelijke toezegging bestaat dat bij (on)voorziene tegenvallers een en ander compenseerbaar is uit de

algemene middelen. Tevens wordt geadviseerd, ten aanzien van de voorgestelde bezuinigingen op subsidies Zorg en Welzijn, het advies van het maatschappelijk middenveld zoals verwoord in de rapportage ‘Samen Slim Bezuinigen’ zo te interpreteren

dat de als zodanig aangemerkte activiteiten onder de Wmo prestatievelden worden gebracht.

 

Basisbenchmark Wmo 2012 en het Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011.

Op 4 december is een ongevraagd advies uitgebracht inzake bovengenoemd onderwerp.

Dit advies gaat in op de mogelijkheden die er zijn om te komen tot een optimale horizontale verantwoording van de onderzoeksresultaten.

 

Basisbenchmark Wmo 2012, Individuele voorzieningen ROGplus.

Op 6 december is een concept- advies uitgebracht inzake bovengenoemd onderwerp.

Hierin is een aantal vragen gesteld t.a.v. de inrichting van het onderzoek en de vergelijking met andere gemeenten (die werken zonder een samenwerkingsverband zoals het ROGplus).

Het definitieve advies is in februari 2013 uitgebracht na ontvangst van de SGBO brief ‘op maat’.


Adviezen 2011

 

Mini-conferentie inzake ‘de kanteling’ op 15-11-2011.

Een delegatie van de Wmo Adviesraad was aanwezig bij deze informatieavond bedoeld voor

de Gemeenteraad, het College, betrokken ambtenaren en de Wmo Adviesraad.

Versie 1.2012 4

Op ‘theatrale’ wijze werden de aanwezigen geïnformeerd over de ontwikkelingen, m.n. ‘de

kanteling’, binnen de Wmo.

Deze bijeenkomst werd geleid door Mevr. Konijnendijk van de VNG die werd bijgestaan

door het theaterburo Kapok. Tijdens deze mini-conferentie kwamen de vele facetten aan het

proces van de Kanteling helder naar voren.

 

ongevraagd advies inzake de Basisbenchmark Wmo 2010. Afgegeven op 9-2-2011.

In eerste instantie is de Wmo Adviesraad verheugd te zien dat Vlaardingen goed scoort in

vergelijking met andere gemeenten. Zo’n benchmark is een belangrijk instrument om de

uitvoering van het lokale Wmo beleid te volgen, te evalueren en waar nodig te verbeteren.

Het is echter ook een instrument van horizontale verantwoording zowel aan het rijk als aan

de gemeenteraad en de burgers. Ons advies gaat over het laatste aspect; ‘verantwoording

richting burgers’ en geeft hiervoor mogelijkheden aan.

In een brief van het college van B. & W. d.d. 25-3 ontvingen we een reactie op ons advies

waarin wordt gesteld dat de bewuste rapporten integraal zijn terug te lezen op de

gemeentelijke website, waarmee (is de stelling van B. & W.) de toegankelijkheid in

voldoende mate is gerealiseerd.

 

Gevraagd pre-advies inzake de discussienotitie bezuinigingen individuele WMOvoorzieningen 2011-2015.

Afgegeven op 24-2-2011.

Omdat deze discussienotitie bezuinigingsvoorstellen voor de gemeenten Vlaardingen,

Maassluis en Schiedam bevat is ons pre-advies uitgewisseld met de Wmo Adviesraden van

Maassluis en Schiedam.

Geconcludeerd wordt dat de discussie over de WMO-bezuinigingen uit 3 delen bestaat:

1. voor de korte termijn (“waarop nu te bezuinigen”)

2. voor de middellange termijn (“invoeren van de Kanteling en het effect hiervan”)

3. voor de lange termijn (“het voeren van een discussie met de burgers van Vlaardingen

waarin de visie op maatschappelijke inbreng en zorgproblematiek gevoerd wordt; wat

te doen en hoe”)

Het pre-advies gaat hier op in en stelt de civil society, waaronder het vrijwilligersbeleid en de

(betere) ontwikkeling van algemene voorzieningen, centraal. Daarbij wordt wel gesteld dat de

zorgbehoefte onderzocht dient te worden a.d.h.v. de persoonlijke situatie en dat zorg en

service op maat wordt geboden.

Hierbij is het belangrijk om het indiceringsproces en de uitvoering uit elkaar te halen.

De Wmo Adviesraad is bezorgd over de haalbaarheid van de voorgestelde bezuinigingen en

het feit dat nog meer veranderingen in de AWBZ-functies door het Rijk worden voorbereid

waarvan de reikwijdte, op dat moment, nog niet is te overzien.

Als laatste aandachtspunt is aangegeven dat rekening gehouden dient te worden met het

mogelijke cumulatieve effect van de diverse maatregelen.

 

Gevraagd advies inzake de bezuinigingen individuele WMO-voorzieningen en

nieuwe Verordening Maatschappelijke Ondersteuning met bijbehorend Besluit en

Beleidsregels. Afgegeven op 14-6-2011.

Dit advies is deels een herhaling van het preadvies aangevuld met een artikel gewijze reactie

op het Overzicht Bezuinigingsmaatregelen individuele Wmo voorzieningen 2012-2015 en de

Verordening en Besluit Maatschappelijke Ondersteuning .

Met daarin ook (nogmaals) aandacht voor ons pre-advies m.b.t. de algemene beleidsregels,

in een tweede en derde fase, van de toepassing van de Wmo.

Benadrukt wordt het belang van een versneld implementatieproces van de Kanteling en het

versterken en ontwikkelen daarvan, alsmede de noodzaak van zorg en service ‘op maat’.

In een brief van het college van B. & W. d.d. 20-9-2011 ontvingen we een reactie op dit

advies waarin wordt gesteld dat met zorgvuldigheid is kennisgenomen van de aanbevelingen

en met een Nota van Zienswijze een ambtelijke reactie is geformuleerd die door het college

is vastgesteld en vervolgens is toegevoegd aan de stukken ter behandeling in de

Versie 1.2012 5

gemeenteraad. V.w.b. het uit elkaar halen van het vraagverhelderingsgesprek en het

indiceringsproces wordt gemeld dat in 2012 wordt besloten over de te volgen werkwijze.

 

Gevraagd advies inzake het Beleidskader Vrijwillige Inzet vanaf 2011 ‘Werken aan

verbinding in Vlaardingen’. Afgegeven op 7-11-2011.

Hierin wordt uitvoerig ingegaan op de inhoud van het genoemde beleidskader waarbij wordt

gesteld dat de Wmo Adviesraad pas in een (te) laat stadium om advies is gevraagd.

In ons advies wordt o.a. aandacht gevraagd voor heldere en meetbare doelstellingen en

uitwerking in concrete acties, alsmede het optimaliseren van civil society-bevordering door

het leggen van horizontale verbindingen (i.p.v. verdere specialisatie binnen de verticale

kolommen).

De behandeling van deze nota in de gemeenteraad heeft in 2012 plaatsgevonden.


Adviezen 2010

 

Gevraagd advies op ‘Vlaardingen groeit’, (concept) nota Jeugdbeleid 2010-2014

Afgegeven in jan. 2010.

Op deze (concept) nota was eerder, in 2010 al een preadvies uitgebracht. De bedoeling was

aanvankelijk om deze nota nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 door de oude

gemeenteraad te laten vast stellen. Daar is het niet meer van gekomen.

Het nieuwe college heeft besloten deze nota niet aan te bieden aan de gemeenteraad omdat

er inhoudelijke inzichten waren gewijzigd. Het is nu aan de nieuwe wethouder Hoekstra om

een oordeel te geven over het Jeugdbeleid en een uitspraak te doen over het vervolgtraject.

 

Werkplan Wmo Adviesraad 2010-2011.

Besloten is om dit werkplan ook voor 2012 ongewijzigd als leidraad te hanteren.

Het werkplan biedt een soort van agenda voor twee jaar, waarin kernthema’s zoals

‘compensatieplicht’ en ‘civil society’ belangrijke aandachtspunten zijn. Uiteraard blijft er

daarbij voldoende ruimte voor het uitbrengen van (gevraagde en ongevraagde) adviezen.

Afgesproken is de beleidsterreinen te verdelen onder de leden van de Wmo Adviesraad als

portefeuillehouder. Deze leden zullen op het beleidsterrein dat zij in hun portefeuille hebben

informatie verzamelen, voeling houden met het veld en hun visie tijdens vergaderingen delen

met de overige leden. Zie voor de verdeling van de beleidsterreinen ook bij punt 7

 

Overige onderwerpen die tijdens vergaderingen aan de orde zijn geweest.

Geen volledige lijst van onderwerpen , maar de belangrijkste zijn:

- Evaluatie en enquêteresultaten van de conferentie ‘Alle Vlaardingers doen mee’

- Tevredenheidonderzoek Wmo 2009 2009 van ROGplus

- Jaarverslag Bezwaarschriftencommissie ROGplus

- WMO kadernota 2008 - 2011

- Gedachtevorming en discussie over ‘de kanteling’ en ‘civil society’ en ‘compensatieplicht’

- Rapport van bureau HHM ‘verkennend onderzoek overheveling extramurale begeleiding

- Stand van zaken / visie jeugdbeleid

- Benchmark Wmo 2011, resultaten over 2010 van SGBOSED ENIM

PROIN DONEC

FELIS SIAME


Rutrum placerat nascetur enim consteur eusmo integer labore dolore magna suscipit suspendisse massa.


Vel dui turpis curae magna sollicitudin justo litora quam sollicitudin magna vel litora turpis justo curae quam dui curae magna dui sollicitudin justo vel litora quam turpis vel dui turpis curae magna.