Wmo Adviesraad Vlaardingen

Welkom op de website van de Wmo Adviesraad Vlaardingen


Vanaf januari 2015 zijn een aantal Rijks -  en Provinciale taken naar de gemeente overgedragen:

De volledige jeugdhulp (Jeugdwet) , de begeleidingsfunctie, kortdurend verblijf, vervoer, een klein deel van de persoonlijke verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo) 2015, en de regelingen voor delen van de arbeidsmarkt (de Participatiewet).  Het gaat om ingrijpende veranderingen in het sociale domein.


Kortgezegd is de doelstelling van de wetten in het sociaal domein:

Samen ervoor zorgen dat ouderen en mensen met beperkingen gezond en veilig kunnen opgroeien en volwassenen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, kunnen meedoen aan de samenleving en de mensen uit hun directe omgeving kunnen blijven ontmoeten.

Zelfstandig of met hulp van familie, vrienden, buren of vrijwilligers, waarbij de overheid zo nodig een faciliterende rol speelt.


De Wmo-Adviesraad streeft ernaar dat elke inwoner van Vlaardingen aan de maatschappij kan meedoen.

De adviesraad geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Deze adviezen gaan over alles wat samenhangt met het beleid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en andere wetten van het Sociale Domein.  De uitgebrachte adviezen vindt u onder het tabblad Verslagen en Adviezen.


Vergaderingen

 

De vergaderingen van de Wmo Adviesraad zijn openbaar.

Een ieder is van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.

De vergaderingen worden gehouden van 18.00 tot 20.00 uur in het stadhuis van Vlaardingen, Markt 11, tenzij anders vermeld op de agenda.

Als de actualiteit daarom vraagt, kan van dit schema worden afgeweken.

 

Samenstelling

 

De adviesraad heeft 9 tot 11 leden en een onafhankelijke voorzitter.

Ambtelijk wordt de adviesraad ondersteund door een door het college benoemde ambtelijk secretaris en contactambtenaar.


De verordenig is beschikbaar op de website van de gemeente Vlaardingen.

Verordening Wmo Adviesraad Vlaardingen

Het huishoudelijk regelement van de Wmo Adviesraad.

Contact

U kunt in contact komen met de Wmo Adviesraad via:

 

Het post adres:

Wmo Adviesraad Vlaardingen

Postbus 1002

3130 EB  Vlaardingen

 

e-mail:

wmo-adviesraad@vlaardingen.nl

 

Nieuws

Bekijk de volledige agenda van de gemeenteraad op https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/.

Vergaderdata 2019

 

Dinsdag


19 maart

7 mei

18 juni

17 september

29 oktober

10 december


Samenstelling

 

Mevrouw Anneke Clement

De heer Jan Hoefnagel

De heer Rob van der Knaap

Mevrouw Hannie Madern

De heer Alison Martis

De heer Jan van der Pol (voorzitter)

Mevrouw Ariea Putter

Mevrouw Anneke Schoenmakers

Mevrouw Ellen de Vries

Mevrouw Yolanda Vermeulen (secretaresse)

Mevrouw Mary Bakker

De heer Hans Smit